Human Capital Council

De Human Capital Council is een inhoudelijk forum, waarin experts op de gebieden onderwijs en arbeidsmarkt elkaar ontmoeten. De samenstelling is gemêleerd: experts vanuit het onderwijsveld, brancheorganisaties en het bedrijfsleven. Gezamenlijk werken zij aan optimalisatie van instroom naar maritieme opleidingen. Jongeren worden gericht naar de maritieme sector verwezen en nadat de keuze is gemaakt voor een maritieme opleiding. Ook tijdens het volgen van maritiem onderwijs moeten de studenten bij de sector betrokken worden. Essentieel is het behoud van maritieme professionals, waarbij er op verstandige wijze moet worden gediscussieerd over onderlinge uitwisseling van arbeidskrachten tussen individuele deel sectoren.

Doelstellingen Human Capital Council

 

Lange termijn doelen

De Human Capital Council (HCC) houdt zich bezig met de instroom en het behoud van voldoende gekwalificeerde maritieme professionals voor de sector en alles wat daarbij komt kijken van sector promotie tot duurzame inzetbaarheid. De HCC hanteert daarbij een onderscheid in projecten voor de thema’s kiezen, leren en werken. Oftewel hoe weten jongeren de sector te vinden, eenmaal geïnteresseerd zijn er goede maritieme (beroeps)opleidingen waarbinnen onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken en daarna aan het werk met mooie carrière paden binnen de maritieme cluster. De HCC-themastructuur is overgenomen in de Maritieme Strategie. Zo is een kader gecreëerd waarin synergie en complementariteit van HC projecten die op de diverse niveau’s, (bedrijven, branches en maritieme cluster) worden opgepakt duidelijk worden.  

Drie thema’s staan centraal:

  1. Arbeidsmarktcommunicatiebeleid – kiezen voor de maritieme sector
  2. Opleidingsbeleid – leren in de maritieme sector
  3. Arbeidsmarktbeleid – werken in de maritieme sector

Arbeidsmarktcommunicatiebeleid – kiezen

In 2018 en 2019 is veel effort gestoken in het creëren van draagvlak en het vinden van financiering voor het ontwikkelen van een nieuwe strategie voor maritieme arbeidsmarktbranding en de ontwikkelingen daarvan. En met succes! In 2019 is de branche brede arbeidsmarktstrategie ‘Maritime by……’ ontwikkeld. Verder zijn in 2019 een editor en bijbehorende werkboek ontwikkeld voor bedrijven en branches om off- en online aan de slag te gaan met de strategie en maritieme verhalen op te tekenen. Verder is de strategie op diverse bijeenkomst getest en gepromoot.

Opleidings- en arbeidsmarktbeleid leren en werken

De HCC ziet dat leren en werken steeds meer door elkaar gaan lopen en als communicerende vaten moeten worden gezien. Bedrijven zijn bezig producten en diensten aan te passen aan veranderende marktontwikke­lingen en innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Bedrijven stellen daardoor steeds nieuwe eisen aan werknemers en zoeken naar meer flexibiliteit in hun personeelsbestand (vaste, tijdelijke en flexibele schillen).

Medewerkers stellen omgekeerd ook steeds nieuwe eisen aan bedrijven. Medewerkers willen zich graag voortdurend ontwikkelen en werken minder vaak voor slechts 1 of enkele werkgevers gedurende hun carrière. Bovendien is duurzame inzetbaarheid van werknemers een belangrijk issue voor bedrijven en werknemers. Kortom, de arbeidsmarkt verandert en dit stelt steeds nieuwe eisen aan werkgevers én werknemers.

Daarnaast geldt voor nieuwe instroom via de lijn onderwijs – sector dat steeds meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven noodzakelijk is. Flexibelere en modulaire opleidingsprogramma’s moeten zorgdragen voor een maritieme arbeidsmarkt die snel kan anticiperen op veranderingen binnen de sector. Ook zou het mooi zijn als we kunnen werken aan medewerkers die zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven werken; tegelijkertijd (hybride docent) of om en om.

In 2019 is het project Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum (MLO) verder gegaan. Een sector breed platform voor het leren, ontwikkelen en mobiliteit in de maritieme cluster waarbinnen HR professionals vanuit diverse branches samenwerken. Dit wordt ondersteund met HR kring bijeenkomsten waar de MLO deelnemers elkaar regelmatig treffen. Binnen het MLO HR-kring is aandacht voor vacatures en personeelsuitwisseling, loopbaanperspectieven, inzicht trainingsaanbod/behoefte, coaching en worden HR thema’s besproken en ervaringen uitgewisseld. Er bestaat een kleine vast kern van deelnemers die  ook regelmatig buiten de vergadering om contact hebben over HR vraagstukken.

Arbeidsmarktmonitor

Om de arbeidsmarktontwikkelingen te monitoren, trends waar te nemen en toekomst voorspellingen te maken zijn er kengetallen nodig over de maritieme arbeidsmarkt. Deze zijn diverse jaren door middel van enquêtes opgehaald. Na een aantal verkenningen is het afgelopen jaar definitief gekozen door de HCC om waar mogelijk gebruik te maken van microdata voor de arbeidsmarktdata. Dit proces liep grotendeels parallel met de aanbesteding en overstap van het Ministerie van IenW waarbij het consortium voor de uitvoering van de maritieme monitor, haven- en binnenvaartmonitor (deels) gebruik moest gaan maken van microdata.

De HCC streeft erna om met de nieuwe arbeidsmarktmonitor een meerjarige aanpak te starten die op steun kan rekenen van betrokkenen, aansluit bij de overige monitors en duurzaam uitvoerbaar is. Daartoe zijn in 2019 gesprekken gevoerd met het Ministerie en het uitvoerende consortium om zoveel mogelijk relevante arbeidsmarktdata meteen mee te nemen bij de uitvoering van de maritieme monitor. Daarbij is afgesproken om dit in de monitor 2020 mee te nemen. Vooruitlopen daarop is het aanbod vanuit de HCC om voor twee branches een pilot te draaien. Daarnaast moet worden onderzocht of er aanvullende wensen zijn bij de branches voor data die niet uit de microdata gehaald kunnen worden. Afhankelijk van de resultaten kan dat tot branche enquêtes of een gezamenlijke actie vanuit NML leiden.

Meer informatie / deelnemen

Bent u geïnteresseerd in een zetel in de Human Capital Council of meer informatie over activiteiten? Neem dan contact op met mevr. Roegzana Hoesenie via roegzana@maritiemland.nl of tel. +31 (0)10 7470076

Alle aangesloten leden bij NML kunnen zitting nemen in de Human Capital Council. Voor niet-leden van NML bestaat de mogelijkheid tot deelname voor een bedrag van € 5400,- per jaar (op basis van instemming door het bestuur van NML). Voor het MBK geld een bedrag van € 2700,- per jaar.