Steun de Wet ter Bescherming Koopvaardij!

De Tweede Kamer heeft op 13 maart 2018 ingestemd met de Wet ter Bescherming Koopvaardij (WtBK). Nu is de Eerste Kamer aan zet. Maritiem Nederland is verheugd dat de Tweede Kamer zelf het initiatief heeft genomen om het recht op bescherming wettelijk vast te leggen. Nu het in de Eerste Kamer ligt, hoopt de maritieme sector dat de senatoren er net zo over denken als de voorstanders onder de Tweede Kamerleden.

 

Met dit wetsvoorstel kunnen zeevarenden onder de Nederlandse vlag altijd rekenen op bescherming in de High Risk Area bij Somalië. Hiermee wordt een jarenlange zorg weggenomen van veel bemanningsleden én hun thuisfront. Het wetsvoorstel is ook in lijn met het beleid in andere maritieme EU-lidstaten en zorgt daarmee voor een gelijk speelveld voor de Nederlandse koopvaardij. Dit draagt ertoe bij dat het aantrekkelijk blijft om onder Nederlandse vlag te varen.

Wij waarderen de zorgvuldigheid waarmee de indieners de mogelijkheid bieden om gekwalificeerde particuliere beveiligingsbedrijven in te zetten. Het wetsvoorstel regelt strikte kwaliteitseisen en het juridische kader waarbinnen deze bedrijven mogen handelen. Het “VPD-tenzij” principe is toegepast, dus particuliere beveiliging is pas mogelijk als een militair Vessel Protection Detachment niet mogelijk is. 

Mede namens de ca. 30.000 opvarenden van de Nederlandse vloot steunen wij dit wetsvoorstel en rekenen wij op een voorspoedige behandeling.

 

 

 

Over het wetsvoorstel

Na vele jaren pleiten door de sector wordt met het wetsvoorstel Wet ter Bescherming Koopvaardij (WtBK) aan alle schepen onder Nederlandse vlag de mogelijkheid geboden voor adequate bescherming tegen piraterij. Door de acceptatie van dit wetsvoorstel wordt het recht op bescherming voor alle zeevarenden ingevuld en zal een grote zorg worden weggenomen voor veel bemanningsleden en hun thuisfront.

Uitgangspunt Nederlandse regering

De bescherming aan boord van Nederlands gevlagde schepen wordt door Nederland geboden in de vorm van militaire teams, de Vessel Protection Detachments (VPD’s). De regering heeft in 2013 het “VPD, tenzij”-standpunt ingenomen. Dat houdt in dat particuliere beveiligers ingezet kunnen worden als de inzet van een VPD niet mogelijk is. Dit standpunt is uitgangspunt van het wetsvoorstel Wet ter Bescherming Koopvaardij.

Alle partijen betrokken bij dit onderwerp –  maritieme sociale partners, kapiteinsvereniging, verladers, verzekeraars, reders – steunen deze ‘VPD, tenzij’ benadering.

Huidige praktijk bescherming schepen en opvarenden

Nederland staat nu alleen VPD’s toe als bescherming van de bemanning, schip en lading. Particuliere beveiligers zijn niet toegestaan, dit in tegenstelling tot wat toegestaan is in alle andere maritieme EU-staten.

De mogelijkheid tot het inzetten van een VPD hangt van de onderstaande drie factoren af. Deze factoren zijn vastgesteld door het Ministerie van Defensie en kunnen niet gewijzigd worden.

Flexibiliteit

De Koninklijke Marine rekent een doorlooptijd van 14 dagen in verband met de vereiste diplomatieke toestemming van de staten met op- en afstapplekken voor de VPD’s. Met name in de spotmarkt, waarin veel Nederlandse schepen opereren en waarin transporten binnen enkele dagen vervoerd moeten worden, kan de inzet van een VPD moeilijk tijdig verzorgd worden.

Omvang VPD

Defensie heeft vastgesteld dat een VPD uit minimaal 11 militairen moet bestaan om de veiligheid van de militairen te garanderen. Een reder heeft echter een beperkt aantal plekken aan boord, waarbij in ieder geval aan de safe manning eisen voor het schip moet worden voldaan. Dit houdt in dat het regelmatig voorkomt dat op een schip geen VPD gehuisvest kan worden;

Kosten

De kosten voor de reder voor de inzet van een VPD zijn door Defensie vastgesteld op 5.000 euro per dag. Daarnaast moeten de VPD’s opstappen en afgezet worden op de door Defensie vastgestelde locaties. Dit kan tijd voor omvaren en extra brandstofkosten betekenen voor de reder. De reder moet dus de kosten voor de inzet van het VPD kunnen dragen.

Aanvullende werking WtBK

Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid voor de inzet van gewapende particuliere beveiliging in de gevallen dat een VPD niet kan worden ingezet om de hierboven genoemde redenen. De particuliere beveiligingsbedrijven moeten voldoen aan de strenge eisen die onder de WtBK gesteld worden, waardoor de kwaliteit van particuliere teams wordt gewaarborgd. Deze invulling volgt het standpunt van de Commissie De Wijkerslooth dat deze constructie mogelijk is als de overheid niet aan zijn zorgplicht kan voldoen.

Door deze wet wordt het ‘level playing field’ binnen de EU gewaarborgd en kan het niet krijgen van bescherming geen reden meer zijn om schepen niet (langer) te registreren onder Nederlandse vlag.

wetsvoorstel wet ter bescherming koopvaardij

open de memorie van toelichting

bekijk de status van de behandeling

volg het dossier op officiele bekendmakingen