m/v Kwartiermaker Maritiem Leer- & Ontwikkelcentrum

Rotterdam

Geplaatst op: 18.12.2017

Alle sectoren

Nederland Maritiem Land is de netwerkorganisatie van het Nederlandse maritieme cluster. De
organisatie fungeert als facilitator van het maritieme netwerk en is op collectieve belangen de
verbindende factor tussen de 12 deelsectoren. Dit doet NML op drie terreinen, export,
innovatie en human capital. De toegevoegde waarde van NML ligt in versterking van de
individuele maritieme branches door gezamenlijk branche-overstijgende initiatieven te nemen.

Een van de projecten binnen het thema human capital is het opzetten van een Maritiem Leeren
Ontwikkelcentrum (MLO, zie bijlage voor meer informatie). Hiervoor is NML op zoek naar
een kwartiermaker.

 

m/v Kwartiermaker Maritiem Leer- & Ontwikkelcentrum

We zoeken een professional die creatief, verbindend en slagvaardig is. Iemand die affiniteit
heeft met arbeidsmarktvraagstukken en leven Lang Ontwikkelen en bekend is met de
maritieme sector.
 
De kwartiermaker moet een groep met early adaptors uit het maritieme bedrijfsleven
bijeenbrengen en verbinden die samen de planvorming voor het MLO uitwerken tot een
duurzaam model. Eind 2018 moet met minimaal 20 bedrijven uit verschillende maritieme
branches een samenwerkingsovereenkomst zijn gesloten. Verder heeft de kwartiermaker een
aanjaagfunctie voor de realisatie van de eerste successen van het MLO en met het opzetten en
verder uitbouwen van een HR-kring. De focus ligt daarbij op een kring in de Maritieme Delta1.
Bij het werk van de kwartiermaker hoort ook het hands on organiseren, faciliteren en
ondersteunen van HR-kring bijeenkomsten.
 
Ter ondersteuning van het MLO dient een digitaal platform opgezet te worden en de
kwartiermaker dient afstemming te zoeken met brancheorganisaties en andere bestaande
initiatieven op het gebied van leren, ontwikkelen en mobiliteit in de maritieme sector. De
kwartiermaker moet bekend zijn met het dynamische werkveld tussen werkgevers,
werknemers en onderwijs en daarbinnen vlot kun schakelen tussen verschillende
abstractieniveaus. Op basis van aantoonbare ervaring moet hij/zij succesvolle stappen kunnen
zetten bij de realisatie en uitbouw van het MLO.
 
We zoeken iemand op basis van zelfstandige opdracht. De inleen wordt aangegaan voor
maximaal 1 jaar, max. 16 uur per week.
 
Een korte motivatie en CV kunnen tot 21 december aanstaande worden aangeleverd bij
rh@maritiemland.nl o.v.v. ‘kwartiermaker MLO’.
 

Bijlage: achtergrond info tbv MLO kwartiermaker

 

Inleiding

De vraag naar goed geschoold maritiem en technisch personeel voor maritieme arbeidsmarkt
is constant in beweging. Als gevolg van geopolitieke, economische en technologische
ontwikkelingen verandert het mondiale maritieme speelveld steeds sneller. Om hierop in te
kunnen spelen en onze goede maritieme positie naar de toekomst zeker te stellen vraagt dit
een grote mate van flexibiliteit van werknemers én werkgevers. Bedrijven moeten snel kunnen
anticiperen op de veranderende marktomstandigheden. Dit vraagt om innovatieve, flexibele en
wendbare werknemers en bedrijven en dus om doorlopende scholing en ontwikkeling.
Daarnaast is het van belang om maritiem en technisch personeel binnen de sector zoveel
mogelijk te behouden door bijvoorbeeld in minder drukke tijden te kijken of via tijdelijke
inleen of een ontwikkelroute bij andere bedrijven samen gewerkt kan worden met andere
bedrijven uit de maritieme sector waar op dat moment wel vraag is.
 

Achtergrond

De maritieme sector biedt veel werkgelegenheid en is een belangrijke speler op het
internationale speelveld. Om deze mondiale positie (en dus de werkgelegenheid) te behouden
moeten vakkrachten continu bijgeschoold worden om te kunnen blijven anticiperen op diverse
ontwikkelingen. Daarnaast geldt dat er een behoorlijk sterke samenhang op de maritieme
arbeidsmarkt is tussen de diverse branches: de intersectorale mobiliteit van personeel is hoog.
 
Door de steeds sneller veranderende vraag naar nieuwe en andere skills van maritieme
professionals, vergrijzing in de markt en de schaarste aan technisch personeel zal gezamenlijk
opgetrokken moeten worden. Door een gezamenlijke aanpak kan de maritieme sector
professionals voor de sector behouden, duurzame inzetbaarheid garanderen en toekomstige
gekwalificeerde instroom richting de sector stimuleren.
 
Het ontwikkelen van flexibele, kwalitatief goede opleidingstrajecten die makkelijk aan
marktontwikkelingen aan te passen zijn vormen daar een belangrijk onderdeel van. Dit vraagt
soms experimenteerruimte van de overheid.
 
Ook voor de arbeidsmarktbranding is het van belang om werk te maken van Leven Lang Leren.
Immers, een sector waar het opleiden en ontwikkelen van professionals continu aandacht
krijgt en leidt tot mooie maritieme carrière paden is aantrekkelijk voor nieuwe en bestaande
werknemers.
 

Maritiem Leer- & Ontwikkelcentrum

Het Maritiem Leer- & Ontwikkelcentrum (MLO) is een netwerkorganisatie die het leven lang
leren en werken in de maritieme sector ondersteunt, stimuleert en faciliteert waardoor:
 • professionals voor de maritieme sector behouden blijven
  High Tech, Hands On
 • flexibiliteit en wendbaarheid van werkgevers en werknemers toeneemt
 • de sector een “sector of choice” wordt, oftewel positieve arbeidsmarktbranding
Het MLO stimuleert en faciliteert het leren en ontwikkelen en daarmee de mobiliteit van
werknemers in en tussen bedrijven, branches en aangrenzende sectoren faciliteert en verbindt
daarbij partijen en initiatieven. Het MLO onderscheidt 5 hoofdtrajecten waar het leren &
ontwikkelen zich op richt:
 • Binnen een bedrijf
 • Binnen een branche
 • Tussen maritieme branches
 • Vanuit de maritieme sector naar andere sectoren
 • Vanuit andere sectoren naar de maritieme sector
Het MLO is een groeimodel, dicht op het maritieme bedrijfsleven georganiseerd, waarbinnen
diverse vormen van leren, ontwikkelen en mobiliteit een plaats krijgen. Het MLO verbindt
daarbij bestaande initiatieven op het gebied van leren en ontwikkelen, zowel aan de publieke
kant in het onderwijs als bij private aanbieders zoals de bedrijven en branches zelf.
 

Doel

Het MLO is over 4 jaar het kennis-, advies- en netwerkcentrum voor het leren, ontwikkelen en
mobiliteit in de maritieme sector waarin werkgevers, werknemers en opleidingsinstituten uit
alle maritieme branches elkaar weten te vinden en samenwerken.
 

Activiteiten MLO

Zoals aangegeven is het MLO een groeimodel waarbij het eerste jaar de focus ligt op het
realiseren van een maritiem HR-netwerk en een aantal invullingen binnen het MLO, namelijk:
 • inzicht in vacatures (zoals banen, (kennismakings)stages, trainneeships)
 • personele uitwisseling / mobiliteit tussen bedrijven uit meerdere maritieme branches
 • coaching door HR-kring deelnemers
 • inzicht in trainingen van deelnemers
Naast het face-to-face contact binnen de maritieme HR-kring in de regio wordt ter
ondersteuning van het MLO een website/digitaal platform opgezet die genoemde activiteiten
ondersteunt. Daarbij zijn door bedrijven genoemd inzicht in elkaars vacatures, kennis van
elkaars cursussen en namen van HR contacten die ‘de spelregels’ van het MLO hebben
onderschreven.