Jaarverslag 2011

Jaarverslag

Stichting Nederland Maritiem Land is op 27 juni 1997 opgericht door een aantal prominente personen uit de diverse sectoren van de Nederlandse maritieme wereld. De Stichting kent als doel “Nederland als maritiem land uit te bouwen door de maritieme cluster in Nederland te promoten en te versterken”. Zij doet dit in de vorm van een netwerkorganisatie. In deze steunt zij op bijdragen vanuit de overheid, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, alsmede vanuit deel¬nemende branches en bedrijfsleven. De Stichting is werkzaam op een vijftal beleidsthema’s waarin met terzake deskundigen vanuit de deelnemende organisaties wordt samengewerkt. Op alle vijf thema’s – Communicatie, Export, Innovatie, Arbeidsmarkt & Opleidingen en Europa – werden in het verslagjaar verdere vorderingen gemaakt. Het aantal onderhanden projecten en onderzoeken stabiliseerde rond ca. 30 activiteiten. Een aantal innovatieprojecten met een incubator karakter werd mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning vanuit het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In het verslagjaar kwam het Bestuur viermaal bijeen voor inhoudelijke discussie en besluitvorming. Er is veel aandacht gegeven aan de transitie van de Stichting naar een geheel door het bedrijfsleven gefinancierde structuur, niet langer afhankelijk van ondersteuning van de overheid. Om één en ander mogelijk te maken heeft het Bestuur besloten haar samenstelling te wijzigen en individuele zetels ter beschikking te stellen. Een aantal Bestuursleden is voorgedragen om aan te blijven. De managementovereenkomst met voorzitter Prof.dr.ir. N. Wijnolst werd met ingang van 1 januari beëindigd, inclusief zijn inzet voor Europese activiteiten. Naast de voorzitter zijn per saldo per 31 december 2011 de volgende Bestuursleden afgetreden: vice voorzitter G.W. Bos, secretaris/penningmeester Mr. F.G.M. Conyn, dr.ir. B. Büchner, dr. D.C. Faber, ir. G.J. Kramer, S.M.T. Schipper en ir. M.A. Wijsmuller. Nieuw zijn benoemd per 1 januari 2012 de heer drs. A. Kraaijeveld (voorzitter), mevrouw T. Netelenbos en de heren A.A.N. Vink en D.A.M. Risseeuw. Verdere benoemingen van bestuursleden worden begin 2012 verwacht. Van de directeur drs.ir. H.P.L.M. Janssens en de medewerkers op het secretariaat zijn de arbeidscontracten per 31 december 2011 beëindigd. De heer drs. M.W. Bloem, is per 1 januari 2012 als directeur ad – interim aangetreden en er zijn per deze datum nieuwe medewerkers aangenomen. In overleg met Bestuur en Overheid hebben het afgetreden Dagelijks Bestuur en de afgetreden directeur het verslagjaar 2011, inclusief de verzoeken tot subsidie- en vaststellingen in concept afgerond. Het huidige bestuur heeft in overleg met de accountant het definitieve verslag en jaarrekening opgesteld. In het kader van het Maritiem Innovatie Programma is door Taskforce Jongeren van Nederland Maritiem Land een vierjarig programma “Spetters Gezocht” uitgevoerd om de activiteiten op het gebied van jongerencommunicatie te verbreden en te professionaliseren. Na een tweejarige ondersteuning vanuit het Platform Bèta Techniek is een verdere ondersteuning vanuit Agentschap NL in 2010 en 2011 toegezegd. Ook de activiteiten van het Maritiem Innovatie Forum zijn succesvol afgerond. Het Bestuur is zeer verheugd dat het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft besloten het Maritiem Innovatie Forum vooralsnog te blijven ondersteunen. Binnen de Dutch Maritime Trade Board is een initiatief gelanceerd om te komen tot een gemeenschappelijke maritieme “Branding”. Onder de slogan ”Maritime by Holland” is een verhaallijn en beeldmerk uitgewerkt. Dit heeft eerder geresulteerd in een toolkit. In 2011 is deze branding actie verder uitgewerkt, en toegepast bij een scala aan handelspromotionele uitingen. In samenhang met de European Network of Maritime Clusters is maritieme clustervorming in Europa verder geëntameerd. Zo hebben inmiddels ook vertegen¬woordigers uit België, Portugal en Noord Duitsland deelgenomen aan de gemeen¬schap¬pelijke conferenties. In het najaar van 2011 hebben de Franse en Luxemburgse clusterorganisaties opgetreden als gastheer voor de 7e Rondetafel Conferentie van het European Network of Maritime Clusters in Parijs. In 2010 is opdracht gegeven voor een studie over het belang en samenhang van de Marinebouwcluster. De studie is in 2011 afgerond. In 2009 is een externe evaluatie van Nederland Maritiem Land positief afgerond. De overheid heeft de bereidheid uitgesproken om de Stichting ook in een vierde periode (2010 – 2013) – zij het in afnemende mate – te ondersteunen. Voorwaarde is een blijvende clustersamenwerking tussen alle maritieme sectoren. Het Bestuur heeft zich positief ingezet om een transitie, zoals gewenst door betrokkenen, mogelijk te maken. In 2010 is door de deelnemers in de Stichting een transitievoorstel opgesteld. In 2011 zijn verdere plannen ontwikkeld die tot algehele instemming van de Deelnemers in de Stichting hebben geleid. De resulterende statutenwijziging is inmiddels door het Bestuur geaccordeerd. De actieve participatie van de deelnemende organisaties in de Stichting maakte het mogelijk dat veel projecten werden geïnitieerd en afgerond. De Bestuursvergadering vormt een platform waarin op een open en positieve wijze met elkaar kan worden gecommuniceerd. Een woord van waardering geldt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor de blijvende ondersteuning van de activiteiten van de Stichting. Lees het hele verslag