Jaarverslag 2012

Jaarverslag

Begin 2012 heeft Stichting Nederland Maritiem Land zich getransformeerd van een hoofdzakelijk overheids- naar een door het bedrijfsleven gefinancierde organisatie. Een breed samengesteld bestuur werd in januari geïnstalleerd, dat bestaat uit topbestuurders van zowel vertegenwoordigende organisaties als bedrijven.

De nieuwe organisatiestructuur is het resultaat van intensief overleg in 2011 tussen bestuur en stichtingsdeelnemers en doet recht aan de belangen van sector vertegenwoordigende organisaties enerzijds en individuele leaderfirms anderzijds.

Het nieuwe organisatiemodel is in de bestuursvergadering van 11 januari 2012 statutair vastgelegd. Belangrijkste kenmerken van de nieuwe opzet zijn:

  • Continuering van de stichting;
  • Een breed bestuur, bestaande uit maximaal twaalf vertegenwoordigende organisaties en maximaal twaalf bedrijfsvertegenwoordigers met een vrijgestelde voorzitter en wenselijk twee waarnemers vanuit de overheid;
  • Financiering vindt plaats door het bedrijfsleven, activiteiten worden in voorkomende gevallen ondersteund door de overheid;
  • Centrale huisvesting in het ‘Maritime House’, Willemswerf Rotterdam;
  • Aansturing van activiteiten door breed samengestelde ‘Councils’.

Deze vernieuwde organisatie speelt actief in op de vraag uit de sector en streeft naar een goede aansluiting op het rijksbeleid ten aanzien van topsectoren. Het genereren van een positief imago van de sector binnen en buiten Nederland staat centraal. Binnen de sector zelf wordt gestreefd naar betere samenwerking en clustering op deelonderwerpen, zonder op de stoel van de brancheorganisaties te gaan zitten of dubbel werk te doen.

Deze ambities kan het bestuur alleen waarmaken door actieve inbreng van de stichtingsdeelnemers (participanten) en het daarbij behorende netwerk. Gekozen is voor een thematische organisatie met een bottom up karakter. Daarmee wordt bedoeld dat het bestuur hoofdlijnen bewaakt en richting geeft, maar dat de initiatieven, financiering en aansturing van activiteiten zoveel mogelijk van de belanghebbende organisaties komen.

In januari 2012 is daarop gestart met het opzetten van vier ‘councils’, gebaseerd op de geïdentificeerde beleidsthema’s:

  • Innovation
  • Human Capital
  • Trade
  • Public Relations

In deze Councils kunnen alle ‘participanten’ van NML vertegenwoordigers plaatsen, die gezamenlijk een activiteitenagenda opstellen voor het bestuur en vervolgens ook gezamenlijk zorgdragen voor een goede uitvoering. Ook zoeken de Councils zelf actief naar co-financiering voor hun projecten. Klik hier voor een pdf van het jaarverslag 2012 waarin per Council verslag wordt gedaan van de activiteiten uit 2012.

Lees het hele verslag