Jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 van Nederland Maritiem Land is nu beschikbaar. In het verslag wordt er niet alleen een terugblik gegeven op het afgelopen jaar, maar wordt ook een doorkijk naar 2017 geboden. Ondanks dat de sector tegenvallende resultaten kende, zijn bij koepelorganisatie Nederland Maritiem Land (NML) mooie resultaten verwezenlijkt. En deze koers wordt in 2017 voortgezet.

 

De maritieme sector is van grote betekenis voor de Nederlandse welvaart, werkgelegenheid en economie. Om de maritieme sector te versterken en uit te bouwen is onder andere een aantrekkelijk maritiem ondernemersklimaat nodig, met eenduidige internationale regelgeving, uitnodigend onderwijs en veilige en beschermde zeeën en kustgebieden. NML zorgt ervoor dat collectieve uitdagingen en kansen binnen de maritieme sector worden opgepakt.

voorpagina jaarverslag

In 2016 was het vergroten van het draagvlak van de maritieme sector op overheidsniveau van groot belang. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een collectieve boodschap, die op 2 juni aan Tweede Kamerleden is overhandigd. Daarnaast werden stakeholders, uit naam van het NML-bestuur, uitgenodigd voor doelgerichte bijeenkomsten.

Zo was minister-president Mark Rutte aanwezig tijdens het Maritime Awards Gala, welke een onderdeel is van de Maritime Week. Jaarlijks organiseert NML de Maritime Week, die door onder andere het bezoek van de minister-president zeer geslaagd was. Tijdens deze week zet de sector Nederland als maritiem land op de kaart. In totaal trok het evenement dit jaar meer dan 11.000 bezoekers. Ook online was er veel belangstelling. Via social media ontstond er een bereik van maar liefst 2,3 miljoen gebruikers.

NML zet zich ook op Europees niveau in. Het afgelopen jaar is er door het European Netwerk of Maritime Clusters (ENMC) veel geïnvesteerd in de lobby richting de Europese Commissie. NML stond aan de basis van het ENMC en heeft via dit netwerk gesproken met Eurocommissaris Karmenu Vella, over de verduurzaming van de zeegaande- en binnenvaartvloot. Ook nam NML deel aan de European Maritime Day en zijn er stappen gezet richting een Europese Maritieme Monitor.

Vooruitblik

In 2017 komt er een verdere focus op Europa te liggen. Zo is er extra aandacht voor Europese projecten, het Europese beleid en de Europese agenda. In 2017 is gestart met een maritieme werkconferentie van de overheid en het maritieme bedrijfsleven. Er is geïnventariseerd welke acties voorrang nodig hebben binnen de Maritieme Strategie.

LEES HET HELE JAARVERSLAG