Focusgebieden van Nederland Maritiem Land

Nederland Maritiem Land speelt actief in op de vraag uit de maritieme sector. Het genereren van een positief imago over de sector in binnen en buiten Nederland staat centraal. Daarnaast streeft de stichting naar een goede aansluiting op het rijksbeleid ten aanzien van topsectoren. Binnen de sector wordt gestreefd naar betere samenwerking en clustering op deelonderwerpen. Deze ambities kunnen alleen waargemaakt worden door actieve inbreng van het bedrijfsleven. Er zijn vier ‘councils’ ingericht, gebaseerd op geïdentificeerde focusgebieden van Nederland Maritiem Land.

Innovation

De Innovation Council draagt zorg voor het bundelen en uitvoeren van sectoractiviteiten op het gebied van kennis en innovatie en het bevorderen van de dynamiek van publiek-private samenwerking.

Human Capital

De Human Capital Council verzorgt de inhoudelijke coördinatie van activiteiten met betrekking tot maritiem-technisch en nautisch onderwijs, alsmede het vormgeven van initiatieven op het gebied van arbeidsmarkt. De activiteiten van de council worden goed afgestemd op de inspanningen in het kader van het bedrijfslevenbeleid.

Trade

De Trade Council stelt zich ten doel het bevorderen van gelijke concurrentievoorwaarden voor de maritieme sector, het gezamenlijk bewerken van markten. Tevens heeft zij een signaalfunctie bij knelpunten in internationale wet- en regelgeving.

Communicatie

Het Communicatie Panel streeft naar imagoverbetering en naamsbekendheid van de Nederlandse maritieme sector, door middel van publiciteitscampagnes en de organisatie van branche overstijgende evenementen. Daarnaast verzorgt zij de communicatie per thema.

De drie thematische councils verzorgen, onder verantwoordelijkheid van een voorzitter uit het netwerk, onderzoek op een specifiek aandachtsgebied. Het Communicatie Panel draagt, naast de corporate communicatielijn ook zorg voor communicatie per thema. De voorzitters initiëren nieuwe programma’s en voeren regie over de projecten op hun vakgebied. Zij worden daarin ondersteund door een secretaris, ook afkomstig uit het netwerk. Elke voorzitter heeft intensief contact met het NML-netwerk.