Maritieme strategie NL

Maritieme Strategie

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft samen met de maritieme sector een Maritieme Strategie ontwikkeld. Om deze strategie te verbeelden is een Youtube film gemaakt.

De Nederlandse maritieme cluster is actief op alle continenten en daarmee met recht een wereldspeler. De maritieme cluster bestaat uit 12 sectoren die belangrijk zijn voor ons land en internationaal groot aanzien genieten. Het gaat om: binnenvaart, havens, Koninklijke Marine, maritieme dienstverlening, maritieme kennis- en onderwijs instituten, maritieme toeleveranciers, offshore, scheepsbouw, visserij, waterbouw, watersport en zeescheepvaart. De maritieme cluster is van grote waarde voor de Nederlandse economie en biedt belangrijke kansen voor het ontwikkelen van nieuwe producten voor nieuwe markten en het creëren van werk.

Deze toppositie van de Nederlandse maritieme cluster is echter geen vanzelfsprekendheid. Wereldwijd vinden er verschuivingen plaats. Deze veranderingen vragen om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Juist daarom is het voor Nederland belangrijk om de positie van dit cluster niet alleen te onderhouden maar ook te versterken.

De ambitie van de maritieme strategie is om “een internationale duurzame maritieme toppositie van Nederland” te realiseren. Om dat waar te kunnen maken is een intensieve samenwerking tussen de overheid en partijen uit maritieme cluster noodzakelijk. In de beleidsagenda van de maritieme strategie worden de maatregelen genoemd die noodzakelijk zijn om de ambities van de rijksbrede maritieme strategie te realiseren.

maritieme strategie downloaden

Thema’s
De maritieme strategie is opgebouwd uit 6 thema’s:

  1. Human Capital: inzet is dat meer jonge mensen kiezen voor een maritieme opleiding en beroep. Goed onderwijs, herkenbaarheid en een positief imago over de cluster zijn hierbij essentieel.

2.   Innovatie: voor een goede kennisbasis is intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid belangrijk. De overheid creëert bijvoorbeeld meer experimenteerruimte voor innovatieve scheepstypen.

3.   Handel: een aantrekkelijk vestigingsklimaat met een Europees en mondiaal gelijk speelveld is van belang om handel te drijven. De overheid zet in op Europese richtsnoeren voor zeehavens, eenduidige internationale regelgeving en internationale samenwerking tussen inspectiediensten.

4.   Bereikbaarheid: hierbij gaan overheid en bedrijfsleven zich inspannen voor een naadloos transportnetwerk en integratie van maritiem vervoer in de logistieke keten.

5.   Veiligheid en Milieu: overheid en bedrijfsleven zetten in op veilige en schone schepen. Het bedrijfsleven en vaarweggebruikers werken aan het terugdringen van de menselijke factor bij ongevallen.      

6.   Veiligheidsdreigingen en Stabiliteit: bij bedreigingen van Nederlandse maritieme belangen op zee en in kustgebieden is (inter)nationale samenwerking tussen civiele en maritiem-militaire actoren noodzakelijk.