Actiepunten Maritieme Strategie : Bereikbaarheid

De overheid heeft met alle betrokken departementen binnen de maritieme sector een Maritieme Strategie ontwikkeld. De ambitie van de maritieme strategie is om “een internationale duurzame maritieme toppositie van Nederland” te behouden. Om dat waar te kunnen maken is een intensieve samenwerking tussen de overheid en partijen uit de maritieme cluster noodzakelijk. De actiepunten binnen de maritieme strategie hebben betrekking op de thema’s Human Capital, Innovatie, Handel, Bereikbaarheid, Veiligheid en Milieu en Veiligheidsdreigingen en Stabiliteit.

Ketenoptimalisatie en nautische dienstverlening – Actie Overheid en Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven zal in overleg met de overheid de inspanningen voortzetten om te komen tot een naadloos logistiek transportnetwerk en integratie van maritiem vervoer in de logistieke keten. In dit kader zullen meer dan voorheen ladingstromen centraal worden gesteld bij keuzes op het gebied van bereikbaarheid en benutting. Naast verbetering van de fysieke connectiviteit, waaraan in MIRT kader onder meer wordt bijgedragen met onderzoek naar de goederencorridor Oost en de goederencorridor Zuid, zal ook toegewerkt worden naar
administratieve connectiviteit. Het gaat hierbij om harmonisatie van vervoersdocumenten tussen de verschillende vervoersmodaliteiten. Short Sea heeft daarbij bijzondere aandacht. Op het gebied van nautische dienstverlening wil de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven meer ruimte bieden voor innovatie en maatwerk. In dit verband zal de functionaliteit van het huidige verkeersinstrumentarium voor nautische dienstverlening worden herijkt. Aan marktpartijen zullen ruimere mogelijkheden worden geboden om te voorzien in reis- en verkeersinformatie door hergebruik van overheidsinformatie. In afstemming tussen de
rijksoverheid en decentrale vaarwegbeheerders zal, zowel voor de beroeps- als de recreatievaart, worden bezien hoe de mogelijkheden van betere benutting van het landelijk vaarwegennet (zowel hoofdtransportassen als kleinere vaarwegen) kunnen worden geoptimaliseerd.

maritieme strategie downloaden