Actiepunten Maritieme Strategie : Handel

De overheid heeft met alle betrokken departementen binnen de maritieme sector een Maritieme Strategie ontwikkeld. De ambitie van de maritieme strategie is om “een internationale duurzame maritieme toppositie van Nederland” te behouden. Om dat waar te kunnen maken is een intensieve samenwerking tussen de overheid en partijen uit de maritieme cluster noodzakelijk. De actiepunten binnen de maritieme strategie hebben betrekking op de thema’s Human CapitalInnovatieHandelBereikbaarheidVeiligheid en Milieu en Veiligheidsdreigingen en Stabiliteit.

Borging van een level playing field – Actie Overheid en Bedrijfsleven

De overheid zal zich in Europees verband inzetten voor de totstandkoming van staatssteunrichtsnoeren voor zeehavens. In 2014 heeft een evaluatie van de fiscale maatregelen in het zeescheepvaartbeleid plaatsgevonden.11 Daarin is geconcludeerd dat er een discussie is over het kwalificeren van werk- en serviceschepen voor de tonnageregeling. In de kabinetsreactie12 is opgenomen dat dit nader zal worden bezien. Voor zover sprake zal zijn van een accentverschuiving in het fiscale pakket, zal dit gebeuren onder de budgettaire randvoorwaarden die gelden voor de huidige fiscale maatregelen. Bij de totstandkoming van internationale regelgeving zal de overheid rekening houden met het specifieke karakter van (delen van) de Nederlandse vloot en de Nederlandse maakindustrie, zodat geen maatregelen worden genomen die onuitvoerbaar of extra nadelig zijn voor de Nederlandse vloot ten opzichte van de Europese respectievelijk de wereldvloot. In het kader van optimalisatie van de keten beleid-uitvoering-handhaving en in lijn met de kabinetsreactie op het WRR-rapport “Toezien op publieke belangen” wordt meegewerkt aan het initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland “Actieplan aan Tafel – Samen naar een beter, slimmer en efficiënter toezicht”. Toezichthouders, departementen en bedrijfsleven zullen samenwerken aan pragmatische oplossingen, betere afstemming tussen toezichthouders en nieuwe toezichtarrangementen die rekening houden met risico’s en verantwoordelijkheden van publieke en private partijen. De overheid zal een versterking van de nationale en internationale samenwerking tussen handhaving– en opsporingsdiensten bevorderen om te zorgen voor geharmoniseerd toezicht en geharmoniseerde interpretatie van de regelgeving.

Een aantrekkelijk scheepsregister – Actie Overheid en Bedrijfsleven

De overheid zal de registratie en certificering van zeeschepen efficiënter inrichten, zodat de kwaliteit vergelijkbaar is met andere belangrijke maritieme registers. Onderdeel daarvan zijn snelle registratie- en certificeringsprocedures. Voorwaarde daarvoor is dat aanvraagprocedures, toelichting, webportals e.d. duidelijk en consistent zijn en dat het bedrijfsleven de benodigde gegevens tijdig en correct aanlevert. Ook wordt gestreefd naar een soepeler betalingsregime. De overheid is verantwoordelijk voor de voorlichting over de interpretatie van nautische regelgeving en zal de daarvoor bestaande informatiekanalen en –middelen verder verbeteren. Bij nieuwe regelgeving zullen brancheorganisaties en overheid bezien wanneer gezamenlijke inspanningen, bijvoorbeeld in de vorm van seminars, wenselijk zijn. Brancheorganisaties zullen daarnaast, daar waar nodig, hun leden aanvullend informeren over reeds geldende regelgeving.

Promotie van de maritieme cluster in het buitenland – Actie Bedrijfsleven en Overheid

Het maritieme cluster promoot zich in het buitenland via de branding “Maritime by Holland”. De overheid zal indien nodig en waar mogelijk deze buitenlandpromotie ondersteunen vanuit de topsectoren, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Netherlands Foreign Investment Agency (voor wat betreft het aantrekken van buitenlandse (maritieme) ondernemingen), het postennet in samenwerking met de Netherlands Business Support Offices (voor wat betreft economische diplomatie en handels- en investeringsbevordering) en de Koninklijke Marine (voor wat betreft eventuele vlootbezoeken). Ook worden bij de promotie van de maritieme cluster voor wat betreft de watersportindustrie verbindingen gezocht met de marketingactiviteiten van de Gastvrijheidssector en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. De overheid zal via de topsectorenstructuren ook het maritieme cluster betrekken bij handelsmissies. Tevens zal onder regie van het NFIA en samen met de brancheorganisaties en andere (lokale) partijen in kaart worden gebracht waar zich thans acquisitiemogelijkheden voordoen, zoals in Griekenland, Zweden en Cyprus, waarna eveneens onder regie van het NFIA en samen met de brancheorganisaties en andere (lokale) partijen gerichte acties opgezet en uitgevoerd kunnen worden.

maritieme strategie downloaden