Actiepunten Maritieme Strategie : Veiligheid en Milieu

De overheid heeft met alle betrokken departementen binnen de maritieme sector een Maritieme Strategie ontwikkeld. De ambitie van de maritieme strategie is om “een internationale duurzame maritieme toppositie van Nederland” te behouden. Om dat waar te kunnen maken is een intensieve samenwerking tussen de overheid en partijen uit de maritieme cluster noodzakelijk. De actiepunten binnen de maritieme strategie hebben betrekking op de thema’s Human CapitalInnovatieHandelBereikbaarheidVeiligheid en Milieu en Veiligheidsdreigingen en Stabiliteit.

Adequaat regelgevend kader – Actie Overheid

Overheid en bedrijfsleven zullen zich inspannen voor een modern en adequaat internationaal regelgevend kader voor veilige, milieuvriendelijke en duurzame ontwikkeling van de scheepvaart en havens. De overheid spant zich in om nieuwe regelgeving tijdig te implementeren, streeft naar een goed werkende keten van beleid, uitvoering en handhaving en speelt waar mogelijk in op internationale ontwikkelingen voor nieuwe regelgeving. Ook zal de overheid waar mogelijk de regeldruk verminderen.

Veiligheidscultuur – Actie Bedrijfsleven en Overheid

Het bedrijfsleven zal opereren op basis van een professionele veiligheidscultuur. Voor wat betreft de zeevaart streeft het bedrijfsleven samen met de overheid naar een permanente positie in de top 10 van het Paris MOU voor schepen onder Nederlandse vlag. In het nautisch onderwijs zal meer aandacht worden besteed aan veiligheidsbewustzijn en duurzaamheid. Het bedrijfsleven en de vaarweggebruikers zullen werken aan het terugdringen van de menselijke factor bij ongevallen waarmee personele en economische schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. In dat verband zal tevens worden bezien of de registratie van de vaarweggebruikers en de ongevalsstatistieken verbetering behoeven.

Duurzaamheid – Actie Bedrijfsleven, Zeehavens en Overheid

De overheid zal het streven naar “zero-emission schepen” ondersteunen door belemmeringen in wetregelgeving daarvoor weg te nemen. De zeehavenbeheerders en het havenbedrijfsleven stellen in samenspraak met de overheid een gezamenlijk Actieplan Energie op om de implementatie van het nationaal Energieakkoord voor duurzame groei te faciliteren.

maritieme strategie downloaden