Actiepunten Maritieme Strategie : Human Capital

De overheid heeft met alle betrokken departementen binnen de maritieme sector een Maritieme Strategie ontwikkeld. De ambitie van de maritieme strategie is om “een internationale duurzame maritieme toppositie van Nederland” te behouden. Om dat waar te kunnen maken is een intensieve samenwerking tussen de overheid en partijen uit de maritieme cluster noodzakelijk. De actiepunten binnen de maritieme strategie hebben betrekking op de thema’s Human CapitalInnovatieHandelBereikbaarheidVeiligheid en Milieu en Veiligheidsdreigingen en Stabiliteit.

Kennis en ervaring – Actie Overheid, Bedrijfsleven en Kennis- en Onderwijsinstellingen

De overheid zal in overleg met het bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen onderzoeken en zo nodig internationaal bepleiten, dat een groter deel van de voorgeschreven stagevaartijd voor nautische studenten kan worden vervangen door een intensiever gebruik van moderne technologie, zoals simulatoren. Voor de binnenvaart wordt bezien of de simulator kan worden ingezet in het kader van een te ontwikkelen praktijkexamen voor het groot vaarbewijs. Het maritiem-technische (maakindustie, offshore) en nautische onderwijs is van hoge kwaliteit en wordt optimaal afgestemd op de behoeften en vernieuwingen in de maritieme cluster. Waar nodig wordt de mogelijkheid van doorlopende leerlijnen (VMBO, MBO en HBO) versterkt. In het Werkprogramma Zeehavens is een aanpalende actie opgenomen om de aansluiting van het arbeidspotentieel in de steden op de (toekomstige) behoefte in de havens te borgen. In de topsectoren Water en Logistiek wordt met de Human Capital Agenda’s ook gewerkt aan de uitdagingen om te komen tot voldoende gekwalificeerd personeel.

Aantrekkelijk maritiem beroep – Actie Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven zal jongeren stimuleren om te kiezen voor maritieme beroepen en zal de huidige en toekomstige werknemers loopbaanperspectief en ontwikkelkansen bieden. Aan de keuze voor maritieme beroepen wordt door de overheid bijgedragen door de financiering van een zogenaamde “zeebenenstage” voor de periode 2015 – 2018.

Arbeidsmobiliteit – Actie Overheid

De overheid zal belemmeringen voor arbeidsmobiliteit in internationaal verband aan de orde stellen en in nationale wet- en regelgeving zoveel mogelijk wegnemen teneinde de overstap tussen maritieme beroepen te vergemakkelijken.

maritieme strategie downloaden