Eindrapportages MIIP projecten 2018 beschikbaar

Rotterdam

06.08.2019

Alle sectoren

De Innovation Council van Nederland Maritiem Land is in 2018 3 keer bijeen geweest. Een voortvarend vervolg op 2017 waarbij de maritieme sector breed betrokken is in de vorm van bedrijven, overheid, kennisinstellingen en branches. Een belangrijke taak van de council is sturing en uitvoering geven aan de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP). Dit zijn projecten die vooral als aanjager en incubator dienen om innovatie vervolgprojecten op te starten, bijvoorbeeld in de vorm van een Joint Industry Project (JIP).

Prioriteiten

In 2018 waren de volgende prioriteiten voor de Innovation Council:

 1. Het goed uitvoeren van samenwerkingsprojecten die al zijn ingediend voor de TKI toeslag regeling.
 2. Het opstarten van nieuwe samenwerkingsprojecten die innovatie in de maritieme sector versterken.
 3. Het betrekken van het MKB bij Innovation Council / TKI Maritiem via het MKB-innovatiestimuleringsplan (MIT) van de Topsectoren.
 4. Het opstarten en monitoren van de Maritieme Innovatie-Impuls Projecten (MIIP) voor het stimuleren van nieuwe samenwerkingsprojecten (250k€ van EZK).
 5. Het opzetten van samenwerking rond het onderwerp ‘autonoom varen’
 6. Het vernieuwen van het Innovatiecontract naar de periode 2018-2019 en het uitwerken van de ‘Blauwe route’ in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)
 7. Het gezamenlijk optrekken in Europa.
 8. Het organiseren van bijeenkomsten en projecten rond deze activiteiten.

Maritieme Innovatie Projecten

Maritieme Innovatie-Impuls Projecten voldoen aan de volgende criteria:

 • Maritieme Innovatie-Impuls projecten zijn toegankelijk voor alle betrokken partijen in de Maritieme sector, ongeacht of zij zijn aangesloten bij de Innovation Council.
 • Ze worden in het kader geplaatst van de doelstellingen van het Maritiem Innovatiecontract en primair beoordeeld naar hun bijdrage aan de realisatie van die doelstellingen.
 • Ze zijn vooral bedoeld om een impuls te geven aan nieuwe initiatieven in de keten tussen versterken-versnellen en verzilveren.
 • Hierbij is samenwerking tussen kennis en toepassing van groot belang. Er dient daarom altijd sprake te zijn van samenwerkingsverbanden en/of de vorming daarvan. De breedte en de kwaliteit (kennis en toepassingsgerichtheid) daarvan is mede punt van beoordeling, waarbij de deelname van MKB van groot belang wordt geacht.
 • Innovatie-impuls wil impliciet zeggen dat er een vervolg wordt beoogd. Het uitzicht daarop is mede punt van beoordeling.
 • Innovatie-impulsgelden zijn niet bedoeld voor het krijgen van extra geld voor al lopende projecten, het gaat om opstarten van nieuwe initiatieven.

Uitgevoerde MIIP projecten 2018

De volgende 9 projecten zijn voor uitvoering door de Innovatie Council goedgekeurd:

 • MIIP002 – Smart Sensor Fusion
 • MIIP003 – Testlab bio-, en synthetische brandstoffen
 • MIIP005 – Autonoom opererend multifunctioneel varend platform
 • MIIP007 – Onbemande autonome luchtvaartuigen voor maritieme toepassingen
 • MIIP011 – Zero Emissie Veerponten
 • MIIP012 – Emissiereductie voor dieselmotoren op schepen
 • MIIP014 – Maritieme Support voor Wind op Zee
 • MIIP021 – HyLiFlex
 • MIIP023 – Haptic control for small fast ships

Projectverslagen

Navolgend wordt per uitgevoerd project een korte beschrijving gegeven. Per project wordt kort de doelstelling en het behaalde resultaat aangegeven. De volledige eindrapportages van alle projecten zijn bij NML beschikbaar. U kunt onderstaand document downloaden voor de samenvattingen van de eindrapportages MIIP 2018.

Download samenvatting eindrapportages miip 2018