Maritieme sector klaar om bij te dragen aan een toekomstgericht klimaatbeleid

Rotterdam

13.06.2017

Alle sectoren

De maritieme sector kan en wil een grote bijdrage leveren aan een toekomstgericht klimaatbeleid. We zien mogelijkheden om een gerichte nationale start te maken. Op het terrein van techniek en innovatie willen we de mogelijkheden voor het verduurzamen van de zee- en binnenvaart ondersteunen. Om zo de sector effectief te stimuleren om te investeren in concrete oplossingen voor emissiereductie, het vergroten van de brandstofefficiency, CO2-reductie, ballastwatermanagement en circulair gebruik. Tevens kan de maritieme sector bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) van de Verenigde Naties. SDG 14, “Behoud en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen” is voor de maritieme sector van toepassing. Uiteindelijk moeten de SGD’s de wereld in 2030 tot een betere plek maken.

 

Slechte marktomstandigheden leggen druk op het bedrijfsleven. Met bijbehorende beperkingen in het investeringsvermogen. Wat resulteert in terughoudendheid van kapitaalverstrekking door banken.  Ook de onrendabele top van op CO2-reductie gerichte investeringen is een knelpunt. Een vergroeningsfonds zal voor deze knelpunten een oplossing brengen. Met zo’n fonds krijgen de binnenvaart en de zeescheepvaart financiële middelen om de vloot te verduurzamen. Bij Wind op Zee is al gebleken dat een dergelijke brede uitrol vergaande innovaties uitlokt, zodat de stimulering voor projecten met een onrendabele top na verloop van tijd afgebouwd kan worden.

Aansluitend kan met gericht Rijksbeleid een aanzienlijke milieuwinst worden gerealiseerd. Op terreinen zoals bijvoorbeeld het uitrollen van het LNG-netwerk, stimuleren van modal-shift, tijdelijke tax-vrijstellingen voor schonere (bio-)brandstoffen, investeringsfaciliteiten. Zo’n brede nationale inzet maakt toepassingen over de grens mogelijk, inclusief interessante exportmogelijkheden van kennis en techniek. Actieve inzet vanuit Topsector Water en Maritiem zal het exportpotentieel wat uit deze innovatiegolf voortkomt versterken. Kortom, de maritieme sector is klaar om een bijdrage te leveren aan een toekomstgericht klimaatbeleid.