MIIP 013 H2020 project energie efficiency en emissiereductie van schepen.

Rotterdam

24.05.2016

MIIP, MIIP 2016

Alle sectoren

De innovation Council van Nederland Maritiem Land organiseert elk jaar de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) in samenwerking met het Ministerie van Economische zaken. Deze projecten worden in het kader geplaatst van de doelstellingen van het Maritiem Innovatiecontract en beoordeeld naar de bijdrage die er geleverd wordt aan het realiseren van die doelstellingen. Deze projecten zijn toegankelijk voor alle betrokken partijen in de Maritieme sector, ongeacht of zij zijn aangesloten bij de Innovation Council

H2020 project energie efficiency en emissiereductie van schepen

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben een sterke en vooraanstaande kennispositie op het gebied van energie efficiency en emissiereductie in de scheepvaart. Om die positie te behouden zijn investeringen in gezamenlijke kennis en innovatieprojecten noodzakelijk, waarbij internationale samenwerking met strategische partners van groot belang is. Het Europese programma Horizon 2020 biedt financiële ondersteuning voor research en innovatieprojecten. Door initiatief te nemen kunnen Nederlandse partijen de agenda’s van de projecten voor een belangrijk deel bepalen.

Met name wat betreft de thema’s energie efficiency en emissiereductie hebben Nederlandse partijen een uitstekende positie om met sterke Europese partners invulling te geven aan het Horizon 2020 programma. De call MG-2.1-2017: “Innovations for energy efficiency and emission control in waterborne transport”, waarvan de eerste fase in januari 2017 sluit, biedt daarvoor een goede mogelijkheid. Voor het ontwikkelen van materiaal voor één of meer projectvoorstellen is in 2016 een omvangrijke investering en een intensieve samenwerking nodig.

Doel van het project is om een projectvoorstel te ontwikkelen voor bovengenoemde call, met een sterke Nederlandse participatie. De voorstellen dienen aan te sluiten op de kennisopbouw in afgeronde en lopende projecten op dit gebied. De activiteiten omvatten tevens het vormen van een sterk internationaal consortium met strategische partners.

 

Bron: Flying Focus