MIIP 019 Raamwerk voor CO2 reductie voor de scheepvaart

26.01.2017

Maritieme kennisinstituten

De wereldwijde scheepvaart is verantwoordelijk voor 2,5% van de CO2-uitstoot en kan volgens de Nederlandse en Europese reders in 2050 de helft minder CO2 uitstoten. CO2 reductie voor de scheepvaart vereist echter aanzienlijke inspanningen om economische, technologische en logistieke barrières te slechten.

Het doel van dit in 2016 door een groep MKC deelnemers uitgevoerde Maritieme Innovatie Impuls Project – kortweg MIIP – is het ontwikkelen van een (fundamenteel) onderzoeksvoorstel voor een raamwerk van maatregelen voor de reductie van CO2 in de scheepvaart in de komende 10 -15 jaar. De ambitie voor ten minste 80% CO2 reductie t.o.v. het niveau van 2012 wordt hierbij nagestreefd.

De focus ligt op het inventariseren van de mogelijkheden en knelpunten, alsmede de behoeften en mogelijkheden van het Nederlandse bedrijfsleven in het ontwikkelen van CO2 reductie oplossingen en/of mogelijke deeloplossingen.

Het thema “CO2 reductie in de scheepvaart” behelst naast een klein aantal grote maatregelen (bijv. snelheidsbeperking en inzet van windenergie) vooral ook een groot aantal kleinere maatregelen die direct of indirect CO2 emissies beperken. Dit onderzoek is gericht op grotere maatregelen met het potentieel om meer dan 25% CO2 emissies te reduceren.

Naast snelheidsbeperking en windenergie worden er voor de binnenvaart en kustvaart twee andere specifieke energiebesparende concepten geïdentificeerd te weten het railboot concept en stevelductie.

Tevens is het gebruik  van alternatieve brandstoffen uitvoerig onderzocht. Daarbij is vooral gekeken naar de CO2 uitstoot en de energiedichtheid van deze brandstoffen die voor de scheepvaart van groot belang is.

LNG en Methanol zijn goede brandstoffen voor de scheepvaart m.b.t. de reductie van SOx, NOx en PM uitstoot, maar presteren minder goed qua CO2 reductie, omdat het nog steeds fossiele brandstoffen zijn.

Bio LNG en Bio Methanol presteren wel goed qua CO2 productie, maar worden momenteel beperkt geproduceerd. Pure plant olie (PPO/SVO), bio ethanol en (bio) ammonia zijn eveneens interessante alternatieve brandstoffen voor de scheepvaart en worden in grotere hoeveelheden geproduceerd. Nader onderzoek voor het gebruik van deze bio brandstoffen wordt sterk aanbevolen.

Tenslotte worden CO2 afvangsystemen aan boord van schepen, door Nederlandse werven gebouwd of door Nederlandse reders gebruikt, niet als haalbare en logische oplossing gezien. Het is beter om  dergelijke afvangsystemen op land te plaatsen en daarmee indirect de door de scheepvaart geproduceerde CO2 af te vangen.

Het eindrapport is opgesteld in de Engelse taal en is te vinden op www.mkc-net.nl onder het kopje “thema’s” en  subkopje “sustainability and the marine environment” of door simpelweg het aanklikken van deze link.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met p.thart@mkc-net.nl