MIIP Forum Europa 2018

Rotterdam

20.03.2018

Alle sectoren

Maritieme aansluiting houden bij Horizion 2020 calls in 2018 en invloed uitoefenen op het toekomstige Framework Programme 9

 

De concurrentiekracht van de Nederlandse maritieme cluster berust op het vermogen om voorop te lopen in het aanbieden van innovatieve, duurzame en veilige producten en diensten aan de maritieme sectoren wereldwijd. Om dat vol te houden zijn investeringen nodig in de gehele keten van fundamenteel onderzoek tot innovatie van producten, productieprocessen en diensten. De maritieme sector heeft een aantal keuzes gemaakt in de thema’s en kennisgebieden die van belang zijn voor de maritieme industrie. Die keuzes zijn beschreven in het Maritieme Kennis en Innovatie Contract 2018 – 2020. Die agenda wordt gerealiseerd door het uitvoeren van projecten op regionaal, nationaal en Europees niveau, in samenwerking tussen bedrijven en Nederlandse maritieme kennisinstellingen en deels met buitenlandse bedrijven en kennisinstellingen. Hierbij wordt getracht optimaal gebruik te maken van de geboden mogelijkheden door Horizon 2020 en vanaf 2020 daarop FP9, het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Door middel van het Horizon 2020 en het FP 9 programma wil de Europese Commissie kennisontwikkeling en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en in de academische wereld.

De Nederlandse maritieme cluster heeft met succes volop ingezet op deelname aan de 2016 en 2017 calls van het Horizon 2020 programma. Het aantal Nederlandse deelnemers in de ingediende voorstellen voor de calls 2017 was wederom aanzienlijk. Onder de deelnemers waren er meerdere bedrijven die voor de eerste keer meededen aan Europese consortia. De verrichte analyse van EU-werkprogramma’s en de voorlichtingsactiviteiten van Forum Europa in 2017 hebben bijgedragen aan een goede startpositie van de maritieme bedrijven en organisaties in Nederland. Tevens heeft de maritieme cluster invloed op de eerste plannen voor het volgende kaderprogramma FP9 middels deelname in nationale en Europese werkgroepen en in netwerken. Via de research organisatie “Vessels for the Future” (VftF) werken een groot aantal bedrijven, kennisinstellingen en branches aan beïnvloeding van de Europese agenda op het gebied van schone en veilige scheepvaart. In de eerste maanden van 2018 worden de laatste stappen gezet in het integreren van de VftF organisatie in de Waterborne TP organisatie.

Voortzetting van een sterk Nederlands Forum Europa netwerk voor kennisdeling, beïnvloeding, informatievoorziening en projectontwikkeling vanuit het Innovatiecouncil heeft daarom een breed draagvlak. Om aansluiting te houden bij de calls in 2018 en invloed uit te oefenen op het FP9 programma is ook in 2018 inspanning nodig op de volgende sporen:

1. Het intern afstemmen van Nederlandse wensen voor de eerste plannen van FP9. Het voorbereiden van de inbreng van resultaten daarvan in het technologieplatform WATERBORNETP, in andere Europese fora, rechtstreeks via de nationale Klankbordgroep Horizon 2020 Transport en mogelijk Europese Blue Growth fora. De werkzaamheden omvatten eveneens actieve participatie in de werkgroep Europa van de topsector Water en Maritiem.

2. Het geven van voorlichting aan Nederlandse partijen over het 2019 en 2020 werkprogramma, en het delen van informatie over- en ervaringen met lopende programma’s. Bijzondere aandacht is nodig voor MKB instrumenten. Dit jaar worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd en worden bedrijven actief benaderd om de mogelijkheden en nut van deelname aan Europese consortia onder de aandacht te brengen.

3. Het zorgdragen dat Nederlandse organisaties en bedrijven elkaar en competente Europese partners vinden in het maken van plannen voor projecten, die passen bij de Nederlandse ambities. Dit kan gekoppeld worden aan sessies en seminars in het kader van het TKI Maritiem en het Platform Schone Scheepvaart.

Een sterk Forum Europa netwerk biedt de stakeholders een basis om in Horizon 2020 en FP 9 de sterke positie van de Nederlandse maritieme cluster voort te zetten. Deelname aan Europese programma’s en projecten biedt, aanvullend op de nationale initiatieven, de mogelijkheid om de doelstellingen in het Innovatie Contract te verwezenlijken. De financiering vanuit de EC is een belangrijke aanvulling op de bescheiden eigen middelen voor versterking van de kennisbasis. De projecten kunnen ook invulling geven aan de behoefte van bedrijven aan industrieel onderzoek en innovatie, zoals onderkend is in de agenda van de topsector Water en Maritiem.

Hoofdtaken

Het Forum Europa is voor alle partijen toegankelijk en heeft de volgende hoofdtaken:

1. Monitoren van de ontwikkelingen in de EC op het gebied van RDI, vooral betreffende de plannen voor FP9.

2. Identificeren en afstemmen van uitgangspunten voor beïnvloeding van het draft werkprogramma van de EC voor het overgangsjaren 2019 en 2020 door het inbrengen van Nederlandse behoeften op basis van het Maritieme Kennis en Innovatie Contract 2018-2020. Beïnvloeding gaat via de nationale vertegenwoordiging en via de beoogde IRAG’s in Waterborne TP. In toenemende mate zal ook de Topsector Water en Maritiem hierin een rol spelen. Daarnaast worden plannen afgestemd via diverse Europese koepelorganisaties Sea Europe, ECMAR, ECSA en CEDA.

3. Bevorderen van een actieve participatie van Nederlandse maritieme partijen in werkgroepen en activiteiten van Waterborne TP. Selectief deelnemen aan open bijeenkomsten van projecten in het kader van Horizon 2020; rapporteren over ontwikkelingen daarin.
4. Inventariseren van mogelijkheden binnen goed functionerende Europese netwerken die van belang zijn voor maritieme partijen, zoals EFFRA (European Factories of the Future Association), en op het gebied van Blue Growth.
5. Inventariseren van behoefte aan onderzoek en innovatie bij Nederlandse stakeholders. In het bijzonder de vraagstellingen die bij uitstek in Europese projecten opgepakt kunnen worden.
6. Organiseren van bijeenkomsten voor het geven van voorlichting over voordelen van en mogelijkheden voor deelname aan Europese projecten. Dat omvat het delen van kennis en ervaringen en het toelichten van plannen voor FP 9.
7. Stimuleren van vorming van consortia voor Europese projectvoorstellen en begeleiden en coachen van bedrijven in het toetreden tot consortia.
8. Zorgdragen voor verspreiding van kennis en innovatie in Europese projecten middels gerichte bijeenkomsten en bijdragen aan seminars.

 

bekijk eindrapportage