Nederlandse maritieme sector doet aanbod aan Defensie voor samenwerking in ontwikkeling duurzame technologie voor vlootvervanging

Rotterdam

01.08.2018

Maritieme toeleveranciers, Scheepsbouw

Het ministerie van Defensie heeft ambitieuze vervangingsplannen voor de vloot van de Koninklijke Marine. In de beantwoording van vragen van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Barbara Visser aangegeven dat zij hoge prioriteit geeft aan duurzame oplossingen voor de vervanging van de vloot en daarin de daad bij het woord wil voegen. De Nederlandse maritieme sector, bestaande uit o.a. scheepswerven, toeleveranciers, reders en kennisinstituten, wil samenwerken aan het toepasbaar maken en verder ontwikkelen van Nederlandse maritieme innovaties en technologieën op het gebied van duurzaamheid en milieu. De voorzitters van Nederland Maritiem Land (NML), de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en Netherlands Maritime Technology (NMT) hebben daarom een brief gestuurd aan de staatssecretaris met een voorstel om samen te werken aan de ontwikkeling van de duurzame technologieën voor de vlootvervanging.

Duurzame technologie

De Nederlandse Maritieme sector kan haar kennis en ervaring op een aantal gebieden inzetten. De uitstoot van  CO2 kan onder andere gereduceerd worden door optimalisatie van de scheepsromp en voortstuwingsinstallatie en door optimalisatie van de energiehuishouding aan boord van de schepen. De overige schadelijke luchtemissies naar de lucht zijn te verminderen door selectief alternatieve brandstoffen toe te passen, zoals Methanol, LNG en CNG. Aanvullend daarop is technologie beschikbaar voor nabehandeling van uitlaatgassen. De ultieme oplossing voor het elimineren van emissie naar de lucht betreft de toepassing van brandstofcellen, gevoed met waterstof. Deze technologie is nog in ontwikkeling. Ook voor het beperken van schadelijke emissies naar het zeewater zijn diverse behandelingsmethoden beschikbaar.

Toekomstbestendige oplossingen

De snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzame technologie maken het aantrekkelijk om de nieuw te bouwen schepen zo te ontwerpen dat tijdens de levensduur de toekomstige duurzame oplossingen zonder ingrijpende aanpassingen bestaande oplossingen kunnen vervangen. Dit draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de scheepsontwerpen. De maritieme sector denkt graag mee met het identificeren van kansrijke technieken en de benodigde voorzieningen daarvoor op de schepen met het oog op duurzaam gebruik en onderhoud van de schepen.

Standaardisatie

Ook geldt dat standaardiseren en modulair maken van duurzame technieken op de nieuw te bouwen schepen en bij het ombouwen van de bestaande schepen zal leiden tot kostprijsverlaging van verwerving en aanzienlijk lagere onderhoudskosten. De maritieme sector kan haar ervaringen hiermee in civiele toepassingen delen met de militaire sector. Dat leidt wederzijds tot versterking van kennis die nodig is voor het doorvoeren van deze aanpak.

Voorop lopen

Binnen de maritieme sector zijn de Nederlandse bedrijven en de kennisinstellingen volwaardige partners van het ministerie van Defensie, die elkaar vinden in hun ambities. Nederland kan en moet mondiaal in de ‘frontlinies’ actief zijn in het ontwikkelen en beschikbaar maken van duurzame oplossingen voor schepen en kan daarmee een wereldspeler van formaat zijn. Door kennis, ervaring en technologie te delen, kunnen zowel Defensie als de private sector voorop lopen in het duurzaam opereren van hun vloten.

In september komen deze onderwerpen aan de orde in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de initiatiefnota ‘Defensie Energiestrategie’ van D66 kamerlid Salima Belhaj.

Photo copyright: UniBallast