NMT wil actie op korte én lange termijn

20.05.2020

Maritieme toeleveranciers, Scheepsbouw

We werken volop aan maatregelen om onze sector zo goed en zo snel mogelijk uit de Coronacrisis te helpen. Tegelijkertijd kijken we verder vooruit. Naar bijvoorbeeld de sectorstrategie 2030 en juridische instrumenten om onze sector te beschermen tegen prijsdumping uit China.

Sectorstrategie 2030

Op dinsdag 30 juni organiseert NMT een online maritieme conferentie. Daarin willen we met de leden van NMT scenario’s voor de toekomst doornemen en input ophalen voor een visie en strategie voor de sector voor de periode 2020-2030. Wij nodigen alle leden uit om met ons mee te denken over hoe onze Nederlandse maritieme maakindustrie sterker uit deze crisis kan komen.

Riding crew aan boord van schepen in dok

NMT heeft samen met de maritieme koepelorganisatie Nederland Maritiem Land (NML), vakbond FNV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regelgeving voor riding crew van buiten de EU, in dienst van buitenlandse reders besproken. De rechter heeft duidelijk uitgesproken dat voor deze werknemers geen werkvergunning nodig is als zij op een schip in het dok werkzaam zijn. NMT pleit ervoor om niet opnieuw drempels op te werpen voor de reders.

Gebrek aan juridische instrumenten tegen prijsdumping uit China

Begin dit jaar heeft NMT een brief gestuurd naar staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Keijzer, waarin aandacht wordt gevraagd voor het gebrek aan juridische instrumenten (zowel bij de WTO als de OESO) om onze sector te beschermen tegen prijsdumping vanuit China. Hierdoor verdwijnt werk naar China. De staatssecretaris heeft aangegeven hierover met ons in gesprek te willen en deze week vindt een eerste ambtelijk overleg plaats.
Tegelijkertijd probeert NMT in Brussel de Duitse en Franse scheepsbouwassociaties en bedrijven te bewegen om ook hun overheden in actie te laten komen. Dit probleem kan immers alleen worden getackeld als genoeg lidstaten het agenderen.

Validatieregeling duurzame maritieme oplossingen

NMT heeft overleg gehad met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, Marin, TNO en KVNR (redersvereniging) over de voortgang voor de Green Deal-validatieregeling. De belangrijkste stap op dit moment is het uitsturen van een questionnaire naar verschillende belanghebbenden in de maritieme sector, met daarbij ook banken en kennisinstellingen. Doel is om scherper te krijgen welke concrete validatievragen van duurzame maritieme oplossingen er zijn en te bepalen of we met de antwoorden ook een eerste aanzet kunnen maken hoe we de inzichten uit deze validatie het beste transparant kunnen delen met alle partijen.

Maritiem herstelplan voor de korte termijn

NMT heeft deelgenomen aan een gesprek van maritieme branches met Directeur-Generaal Luchtvaart en Maritiem, Jan Hendrik Dronkers, om de inhoud van het maritiem herstelplan te bespreken. Belangrijke punten in dat plan zijn versnelling van overheidsaanbestedingen en verduurzaming van overheidsschepen. Dat onderwerp kwam de volgende dag ook aan de orde in een gesprek met de Rijksrederij en de Hoofdingenieur Directeur Zee en Delta. NMT maakt zich sterk voor aanbesteding in Nederland en het volop betrekken van kennis en kunde beschikbaar bij Nederlandse ondernemingen in de ontwerpfase. Gestreefd wordt naar extra budget voor duurzaamheidsoplossingen uit het Groeifonds van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.