Vertragingen in binnenvaart bij afhandeling containers

16.06.2017

Binnenvaart

De binnenvaart ondervindt steeds meer vertragingen bij de afhandeling van containers bij RWG te Rotterdam en in de haven van Antwerpen aan kade 1700. Terminals geven aan te kampen te hebben met personeelstekort en ploegen worden met voorrang ingezet op zeeschepen. Daarnaast is er, door de steeds groter wordende zeecontainerschepen, sprake van onvoldoende capaciteit op de terminals. Er worden meer containers aangeboden dan er afgehandeld kunnen worden. Grote logistieke problemen zijn hiervan het gevolg.

Wanneer vertragingen in de zeehaven dermate hoog oplopen, komt de reisplanning van het binnenvaartschip onder druk te staan en worden diverse partijen in de logistieke keten gedupeerd. Momenteel wordt door de sector geanticipeerd op de situatie door vrachten te clusteren en uit te wijken naar andere terminals of havens. Deze terminals en havens krijgen dan extra containers af te handelen en komen daardoor eveneens in moeilijkheden met hun planning.

Veel operators houden in hun vaarplannen rekening met “reguliere vertragingen” zodat tijdige levering geborgd blijft. Nu lopen de vertragingen dusdanig op waardoor vaarplannen onhaalbaar worden. Hierdoor mist men afvaarten en dat heeft gevolgen in het achterland en bij de klant. De gevolgen van de vertragingen worden afgewenteld op de binnenvaartsector. Dat is een onwenselijk situatie, omdat dit extra kosten en handelingen met zich meebrengt. Bovendien is deze ontwikkeling ook ongunstig voor de zeehavens zelf.

In Antwerpen heeft de binnenvaart aan de Scheldezijde een bijkomend probleem. Door de congestie wordt het al bestaande ligplaatsentekort nog eens vergroot. Steeds meer binnenvaartschepen kunnen er geen veilige ligplaats meer vinden. Koninklijke BLN-Schuttevaer roept het havenbedrijf Antwerpen op om de wachtplaatsproblematiek met voorrang aan te pakken en nu voldoende veilige ruimte beschikbaar te stellen voor de wachtende schepen.

Koninklijke BLN-Schuttevaer geeft aan tevreden te zijn over de wijze waarop de sector op de hoogte wordt gehouden door beide terminals, dit gebeurt zorgvuldig en adequaat.

Koninklijke BLN-Schuttevaer pleit voor een versnelde invoering van de centrale planning (next logic) in Rotterdam. Koninklijke BLN-Schuttevaer benadrukt dat een goede planning en correcte behandeling van alle partijen in de keten leidt tot minder oponthoud, grotere veiligheid en minder wrijving in de transportketen.