Doelstellingen

Ambitie

 1. Het versterken van de positie van het maritieme cluster in het Regeringsbeleid door een continue dialoog met de overheid en het verwerven van meerjarige middelen voor de internationale maritieme uitvoeringsagenda;
 2. Het verstevigen van de positie van het Nederlands cluster in prioritaire maritieme regio’s door het uitrollen van het ‘maritime hotspots’ programma.

Deel-ambities

 • Het uitbouwen van het bestaande netwerk bij de overheid (buiten de formele topsectorenstructuur om) op basis van de uitgangspunten in de Maritieme Strategie; continue dialoog met key accounthouders;
 • Gerichte lobby voor het openen van deuren bij de overheid voor belangrijke regio’s/projecten voor leden van de Trade Council met daarbij een focus op de ‘maritime hotspots’ regio’s;
 • Formele aansluiting realiseren bij het nieuwe Partners voor Water programma dat start per 2016;
 • Meer actieve sturing op de activiteiten van de buitenlandse Posten en RVO. Invloed uitoefenen op de agenda en aansluiten waar mogelijk. Hierdoor komen we beter op de radar bij het Postennetwerk;
 • Communicatie over de activiteiten die voortvloeien uit het werk van de Trade Council verbeteren richting het netwerk en naar het buitenland;
 • Realiseren van 3 strategische beursdeelnames (OTC Houston, SMM Hamburg, Monaco Boat Show);
 • Het verkrijgen van financiering voor tenminste 2 maritieme voorstellen binnen de 3x3x3 aanpak van het Kernteam Export & Promotie;
 • Benoemen en realiseren van een aantal concrete projecten onder de Internationale Waterambitie (IWA);
 • De bijeenkomst van de Trade Council (doelstelling is 4 in totaal) zoveel mogelijk koppelen aan een thema met externe spreker om de opkomst te stimuleren.

Netwerk

Middels een zetel in het Kernteam Export & Promotie van de Topsector Water is de Trade Council aangehaakt bij de Topsector Water. Het streven is om de verbinding met de Topsector Water te versterken door de uitgangspunten van de Rijksbrede Maritieme Strategie te vertalen naar concreet beleid binnen de Topsector Water.

De Trade Council functioneert als een platform waarbinnen de leden relevante ontwikkelingen signaleren en vertalen naar actie. Daarnaast is het ook vooral een netwerk om kennis onderling te delen. Dit element van delen van kennis en relevante ontwikkelingen internationaal en in samenwerking met de overheid staat centraal tijdens de bijeenkomsten van de Trade Council en in tussentijdse communicatie

Meer informatie / deelnemen

Bent u geïnteresseerd in een zetel in de Trade Council of meer informatie over activiteiten? Neem dan contact op met mevr. Roegzana Hoesenie via rh@maritiemland.nl of tel. +31 (0)10 4007061.

Alle aangesloten leden bij NML kunnen zitting nemen in de Trade Council. Voor niet-leden van NML bestaat de mogelijkheid tot deelname voor een bedrag van € 5000,- per jaar (op basis van instemming door het bestuur van NML).